Update 18-10-2021

Let op: het financieringssyteem voor volwassenen in de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ gaat per 1-1-2022 veranderen. De informatie op onze site zal nog aangepast worden. Hier kunt u alvast meer informatie lezen over het nieuwe systeem; het zorgprestatiemodel.

https://lvvp.info/voor-cliente...


De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer u ouder bent dan 18 jaar. Er wordt gesproken over Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Praktijk van Kind tot Ouder biedt zowel BGGZ als SGGZ. In de Basis GGZ is tijd voor maximaal 11 sessies (inclusief intake en administratietijd). In de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) kan een behandeling langer duren. 

Uw huisarts maakt een eerste inschatting en zal de verwijzing schrijven die passend is bij uw klachten. Een verwijsbrief is verplicht, op deze pagina staat beschreven aan welke eisen de brief moet voldoen. 

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM 5 beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, etc). Indien er geen sprake van een in de DSM 5 beschreven stoornis blijkt te zijn, wordt u terugverwezen naar de huisarts of naar de POH GGZ. 

Vergoeding met contract

Per 2021 hebben we enkel een contract met Zilveren Kruis (Achmea). Onder Zilveren Kruis (Achmea) vallen de merken; vaPro Life, De Friesland, Interpolis, FBTO, One Underwriting, Kiemer en OZF. Een overzicht van de zorgverzekeraarsconcerns en bijbehorende zorgverzekeraars is hier te vinden. De start van de DBC/behandeling is bepalend als het gaat om onder welk jaar de behandeling wordt gedeclareerd. Als de behandeling start in 2021 dan wordt de behandeling gedeclareerd bij de verzekeraar waarbij u in 2021 bent/was verzekerd. 

Loopt uw verzekering Zilveren Kruis, dan hoeft u met betrekking tot de vergoeding niets te doen (dit geldt voor zowel de Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ). De rekening wordt rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd. Uw eigen risico (385 euro in 2021, dit kan hoger zijn als u heeft gekozen voor premiekorting) wordt altijd eerst ingehouden door uw verzekeraar. Als u uw eigen risico niet ergens anders voor heeft gebruikt krijgt u bij afsluiting van het traject of het verlengen van het traject een rekening van uw zorgverzekeraar. De hoogte van uw eigen risico kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Vergoeding zonder contract

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kan de vergoeding die u ontvangt voor de behandeling verschillen. Dit hangt van een aantal factoren af, onder andere van het soort polis. Bij een restitutiepolis ontvangt u meer vergoeding (tot 100%) dan bij een natura of budget polis (60-85%). Wij raden u aan van tevoren met uw verzekeraar te overleggen welk percentage van de behandeling u vergoed krijgt. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. 

De tarieven in de BGGZ en in de SGGZ worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld. Aan het einde van de behandeling krijgt u een factuur. Deze dient u zelf te voldoen aan ons en kunt u vervolgens gebruiken om in te dienen bij uw verzekeraar. 

Op deze pagina van de website van Contractvrije Psycholoog is meer informatie te vinden over percentage vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners. 

Tarieven Basis GGZ

Hieronder vindt u de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde maximum tarieven voor de Basis GGZ van 2021. Indien u geen verzekering heeft bij Zilveren Kruis Achmea of Multizorg VRZ, factureren we aan u de onderstaande tarieven: 

  •  Basis GGZ Kort (294 minuten maximaal, 1-5 sessies) € 522,13
  •  Basis GGZ Middel (495 minuten maximaal, 5-8 sessies) € 885,01
  •  Basis GGZ Intensief (750 minuten maximaal, 9-11 sessies) € 1434,96
  •  Onvolledig behandeltraject (maximaal 2 sessies) € 228,04

De zorgzwaarte kan, mocht dat nodig zijn, gedurende de behandeling nog worden aangepast. 

Tarieven in de SGGZ: de DBC

De vergoeding van een psychotherapeutische behandeling verloopt via DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Na twaalf maanden of bij het afsluiten van de behandeling wordt berekend, hoe lang (tijd in minuten) de behandeling (inclusief alle gesprekken, overleggen, administratietijd en overige indirecte tijd) tot dan toe heeft geduurd. Deze tijd, in combinatie met de diagnosecode, levert een prijs op.

Afzeggen afspraken

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (ook met geldige reden), worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.