Aanmelding en verwijzing

Op de homepage van de website staan de actuele wachttijden vermeld. 

Verwijzing naar de praktijk vindt plaats via de huisarts of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vervolgens kun je ons contactformulier invullen. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen telefonisch contact op te nemen voor een telefonische screening. Als we telefonisch inschatten dat de aanmelding geschikt is voor onze praktijk plannen we een intakegesprek. Vooraf sturen we een aanmeldformulier die je samen met een scan of goede foto van de verwijsbrief aan ons kunt terug sturen via een beveiligde emailverbinding (de link krijg je van ons). 

Eisen verwijsbrief

De verwijsbrief moet aan de volgende eisen voldoen: 

  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer staan vermeld
  • Er staat een handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer op
  • De verwijzing is geschreven maximaal zes maanden vóór de eerste afspraak en minimaal op de datum van de eerste afspraak
  • Op de verwijzing staat dat het gaat om een verwijzing naar de (generalistische) BasisGGZ 
  • Op de verwijzing wordt gebruikgemaakt van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport); vermoeden op een DSM benoemde stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten. 

Indien de verwijsbrief niet aan (één van) deze eisen voldoet kan de huisarts de brief aanpassen. 

Intake 

In de intake wordt het probleem verder in kaart gebracht. Afhankelijk van het probleem, de hulpvraag en de leeftijd van de cliënt, vindt er een intakegesprek plaats met de cliënt en/of de ouders. De hulpvraag staat hierbij centraal. Ook moeten er bij de intake wat praktische dingen geregeld en doorgesproken worden. Vanwege de identificatieplicht is het belangrijk dat u een legitimatiebewijs meeneemt van de aangemelde persoon (zie ook: uitleg over de identificatieplicht op rijksoverheid.nl). Mocht er eerder onderzoek zijn gedaan en/of eerdere hulpverlening zijn geweest dan is het handig om de verslaglegging daarvan mee te nemen naar het intakegesprek. Vooraf toesturen via de beveiligde email tegelijk met de verwijsbrief en het aanmeldformulier is ook een mogelijkheid. 

Soms is het zo dat we na een intakegesprek (of later in het proces) concluderen dat je beter op je plek bent ergens anders. Meer informatie hierover is te vinden onderaan deze pagina

Na de intakefase en aan het eind van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling.

Na de intake

Aanvullend op de intake kan er diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere, de (jong-)volwassene of het gezin.
Hierna wordt besproken hoe het probleem behandeld kan worden. De afspraken hierover worden in een behandelplan vastgelegd. Afhankelijk van de problemen die zich voordoen en de leeftijd van de cliënt(en) wordt bepaald met wie de afspraken zullen plaatsvinden: met jou, het kind, de ouders, het gezin of in wisselende samenstelling. Onder Aanbod is meer informatie te vinden over diagnostiek en behandeling. 

ROM metingen

Binnen de praktijk wordt er gebruik gemaakt van ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit betekent dat er vragenlijsten worden ingevuld om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren. De vragenlijst wordt gestuurd via een online systeem wat direct is gekoppeld aan ons softwaresysteem. Voordat je de eerste keer een vragenlijst kunt invullen moet je een wachtwoord aanmaken. Met deze gegevens kun je de keren erop weer inloggen.