Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. 

Dossier

Alle gegevens worden opgeslagen in het dossier in een beveiligd softwaresysteem. In dit dossier worden gegevens vastgesteld die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. Wij zijn verplicht dit dossier aan te leggen en deze dossiers minimaal vijftien jaar te bewaren. Je hebt recht op inzage in het dossier en recht om ons te vragen eventuele feitelijke onjuistheden te verbeteren. Mocht je het niet eens zijn met de informatie in ons dossier dan kun je ons vragen uw mening aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) het dossier. 

Overleg met anderen

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking te bespreken.    

Vanwege onze geheimhoudingsplicht kan alleen overleg met derden plaatsvinden met jouw toestemming. Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling bij ‘Van Kind tot Ouder’ is gestart en hoe de behandeling is verlopen. Hierover wordt een korte brief gestuurd (na intake en bij afsluiten van het dossier). Indien je dit liever niet wilt, kun je dit bij ons aangeven.

Toestemming voor behandeling bij kinderen
  • Omdat een kind minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Indien (één van) de gezaghebbende ouder(s) niet betrokken is bij de aanmelding wordt deze toestemming gevraagd alvorens een intakegesprek kan plaatsvinden. 
  • Vanaf 12 jaar moeten zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) akkoord geven om te starten met een behandeling.
  • Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk en beslist de jongere zelf.
Recht op informatie 

Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf.

Communicatie met de behandelaar

Voor inhoudelijke communicatie met de behandelaar vragen we je gebruik maken van de door de behandelaar verstrekte beveiligde e-mail of telefoon (bellen of SMS). Whatsapp en reguliere e-mail zijn niet geschikt zijn voor inhoudelijke communicatie van privacygevoelige informatie. We raden je aan om de privacygevoelige informatie die je (als bijlage) naar ons stuurt of via beveiligde e-mail ontvangt te verwijderen van uw computer en/of uit de e-mail. 

Beroepscode 

Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft gedragsregels opgesteld waar psychologen zich aan moeten houden. Deze beroepscode vindt u hier.
De vernieuwde beroepscode voor psychotherapeuten vindt u hier.

Rechten

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat beschreven van welke rechten en plichten er sprake is bij het aangaan van een psychologische behandeling.

Crisis:

In geval van crisis kun je je behandelaar proberen te bereiken tijdens zijn/haar werkdagen. Indien dit niet lukt kun je contact opnemen met de huisarts. Ook als je therapeut niet aan het werk is maar er is sprake van crisis tijdens kantoortijden kun je contact opnemen met de huisarts. In geval van crisis kun je voor jeugd (tot 18 jaar) contact opnemen met de crisisdienst (tel. 088 - 8006201) en voor volwassenen kun je bellen met de huisartsenpost (tel. 023-224 0000)

Vakantie/Waarneming:

Je therapeut maakt met jou indien nodig voorafgaand aan zijn/haar vakantie of afwezigheid een overbruggingsplan. Als dat nodig is kan worden samengewerkt met een collega uit de praktijk die wel aan het werk is. 

Kwaliteitsstatuut:

Onze kwaliteitsstatuten (verplicht sinds 2017 en vernieuwd in 2022) liggen ter inzage op de praktijk.